Menu

Wet Werk en Zekerheid

Bron: mkb-bedrijvengids.nlWet Werk en Zekerheid

Wet werk en zekerheid

Download het complete wetsartikel:
Wet-werk-en-zekerheid (pdf)

Wet werk en zekerheid

De kern van deze wet:

1.  mensen met tijdelijke contracten hebben vanaf 1 januari 2014 meer rechten.
2. zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding.
3. de ww richt zich meer op het snel vinden van werk.

In het kort volgen hierna de belangrijkste wijzigingen:

Per 1 januari 2015:
• Geen proeftijd meer in contracten van 6 maanden of korter.
• Er mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mits er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De motivering van dat belang moet opgenomen worden in het beding zelf.
• Bij tijdelijke contracten van 6 maanden en langer dient u, uiterlijk een maand voor het einde van het contract, de werknemer schriftelijk te berichten over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete.

Per 1 juli 2015:
• Werknemers met een tijdelijk contract kunnen al na 2 jaar, was 3 jaar, aanspraak maken op een vast contract.
• Er geldt een vaste ontslagroute. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige ziekte gaat via het UWV en ontslag om een andere reden via de kantonrechter. Ook kan de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer worden beëindigd. De werknemer kan zijn instemming herroepen binnen de termijn van 2 weken. De werkgever moet daarop wijzen, anders bedraagt genoemde termijn 3 weken.
• Alle werknemers die een arbeidsovereenkomst (of een reeks arbeidsovereenkomsten) hebben gehad van 2 jaar of langer, hebben recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de lengte van het dienstverband echter maximaal € 75000,-

Per 1 januari 2016:
• De duur van de ww uitkering wordt in stapjes terug gebracht, één maand per kwartaal van 38 naar 24 maand.

Subsidieregeling praktijkleren

Per 1 januari 2014 vervangt deze regeling de wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering onderwijs (WVA). Tot en met 2013 werd, indien van toepassing, de korting toegepast op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen.In plaats daarvan kunt u nu subsidie aanvragen als uw onderneming de begeleiding verzorgt van:
• leerlingen die een leer-werktraject in het vmbo volgen.
• mbo’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
• hbo’ers in de techniek, landbouw en natuurlijke omgeving die leren en werken combineren.
• Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio’s)
Het maximaal beschikbare subsidiebedrag per werknemer van € 2700 per studiejaar is niet gegarandeerd. Als er meer aanvragen zijn dan dat er budget beschikbaar is, gaar het maximum bedrag omlaag.
Om (v)mbo leerlingen te mogen begeleiden, dient uw onderneming door een kenniscentrum als erkend leerbedrijf te zijn aangemerkt, dan wel door de onderwijsinstelling aangemerkt zijn als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft aan hbo’ers, promovendi en toio’
U kunt deze subsidie aanvragen tussen 2 juni en 15 september 2014 tot 17.00 uur.
Informatie en voorwaarden kunt u vinden op:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-subsidieregeling-praktijkleren
U kunt ook bellen met 0880424242.

PREMIEKORTING

Naast de premiekorting voor oudere werknemers (het in dienst nemen van een werknemer van 50 jaar of ouder die direct voorafgaand een uitkering ontvangt) is er vanaf 1 juli 2014 ook een premiekorting voor het in dienst nemen van jonge werknemers.
Het gaat om de jongere werknemer die, onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding, recht had op één van de volgende uitkeringen:
• Werkloosheidswet
• Wet werk en bijstand
De andere voorwaarden zijn:
• de werknemer is bij indiensttreding 18 jaar of ouder, maar nog geen 27 jaar
• hij is op/na 1 januari 2014 bij de werkgever in dienst getreden maar vòòr 1 januari 2016
• de dienstbetrekking is voor minimaal 6 maanden aangegaan met een arbeidsduur van ten minste 32 uur per week (schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling)
• zolang de jongere werknemer in dienst is bij de werkgever is de korting van toepassing:

1. op dienstbetrekkingen die ingaan tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015 geldt de korting voor maximaal 2 jaar na aanvang van die dienstbetrekking.
2. op dienstbetrekkingen die aanvangen tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2014 geldt de korting vanaf 1 juli 2014 eveneens maximaal gedurende 2 jaar.
• de werkgever bewaart een verklaring van UWV of het college van B&W bij de loonadministratie waaruit blijkt dat de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking recht had op één van de eerder genoemde uitkeringen. (doelgroep verklaring).

INVOERING VAN DE WERKKOSTENREGELING

De werkkostenregeling zal per 1 januari 2015 definitief voor alle werkgevers van toepassing worden.
Hiermee komt een eind aan de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.
In het kort komt deze regeling er op neer dat u 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) kunt gebruiken voor onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel.

 

Vergelijk de mkb verzekeringspakketten van 5 aanbieders tegelijk! <

Copyright © 2024 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved