Menu

Afspraken Roy-Data

04 januari 2016

Bedrijfsregeling 11 | Roy-data | inzake schadevrije jaren

Bedrijfsregeling 11 bevat criteria voor het aanleveren van royementsgegevens door de verzekeringsmaatschappijen aan de centrale database Roy-data. Deze nieuwe bedrijfsregeling 11 wordt op 1 januari 2016 van kracht.

Bedrijfsregeling 11Belangrijkste wijziging
Dit heeft als belangrijkste gevolg dat de schadevrije jaren op een uniforme wijze berekend moeten worden.

Wilt u exact weten wat de verzekeringsmaatschappijen overeen zijn gekomen?
Dan verzoeken wij u onderstaande tekst goed door te nemen:

bedrijfsregeling 11
Bedrijfsregeling 11

(ingaand op 01-01-2016)

De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars,
overwegende

 •  dat motorrijtuigverzekeraars een no-claim- respectievelijk bonus/malus-systeem toepassen;
 • dat daarmee voor verzekerden een systeem wordt toegepast waarbij schadelast beperkend gedrag in het verkeer wordt beloond;
 • dat voor verzekeraars met dit systeem een bijdrage wordt geleverd om het verzekeringsrisico van een aspirant verzekerde in te schatten;
 • dat het bonus/malus-systeem dan wel no-claim systeem in zijn algemeenheid leidt tot een lagere schadelast voor verzekeraars;
 • dat uit oogpunt van klantvriendelijkheid en efficiency een centrale database voor royementsgegevens genaamd Roy-data wordt gebruikt;
 • dat uit oogpunt van juist gebruik van royementsgegevens wordt vastgelegd of royementsgegevens reeds in gebruik zijn ten behoeve van een verzekering dan wel ongebruikt zijn;
 • dat een bevredigende werking van het bonus/malus-systeem en Roy-data slechts mogelijk is indien éénduidige, voor alle motorrijtuigverzekeraars en gevolmachtigden geldende systematiek en procedures worden voorgeschreven en nageleefd;
 • dat op grond van deze regeling het niet is toegestaan om Roy-data in te zetten ten behoeve van marktbewerkingsdoeleinden indien hier geen aanvraag van een aspirant verzekerde aan ten grondslag ligt.

heeft de volgende bedrijfsregeling op 12 juni 2013 vastgesteld.

Artikel 1 – Gegevensaanlevering aan Roy-data

a) Als royementsgegevens gelden de volgende gegevens:

 1. NAW gegevens;
 2. Geboortedatum;
 3. Geslacht of rechtsvorm;
 4. Aantal zuivere schadevrije jaren;
 5. Polisnummer;
 6. Kenteken;
 7. Hoofdpremievervaldatum;
 8. Verwerkingsdatum;
 9. Royementsdatum;
 10. WAM/volmachtcode.
  De zuivere schadevrije jaren betreffen het rekenkundig genoten aantal schadevrije jaren. Zuivere schadevrije jaren geven inzicht in het werkelijke rijgedrag van de verzekerde en niet in tarieftechnische factoren. De zuivere schadevrije jaren worden bepaald aan de hand van Bijlage 1.
  b) Bij beëindiging van een verzekeringsovereenkomst leveren motorrijtuigverzekeraars de royementsgegevens aan Roy-data, op basis van zuivere schadevrije jaren.
  c) Bij schorsing leveren motorrijtuigverzekeraars royementsgegevens aan aan Roy-data indien bij de geldende verzekeringsovereenkomst sprake is van negatieve schadevrije jaren op basis van zuivere schadevrije jaren.
  d) De verstrekker van de royementsgegevens dient de voormalige verzekeringnemer te informeren dat bovenstaande gegevens worden vastgelegd in een centrale database (Roy-data) en dat deze gegevens slechts toegankelijk zijn voor motorrijtuigverzekeraars en te worden aangegeven wat het doel van de registratie is.

 

Artikel 2 – Termijn

 1. 1. Ten aanzien van de termijn van aanlevering van royementsgegevens aan Roy-data worden drie situaties onderscheiden, te weten:
  De opzegging vindt plaats meer dan één maand voorafgaand aan de hoofdpremievervaldatum en de verzekeringsovereenkomst dient te vervallen per de hoofdpremievervaldatum.
  In dat geval kunnen de royementsgegevens eerst vanaf twee maanden voor de hoofdpremievervaldatum worden aangeleverd (niet eerder) en dienen uiterlijk op de contractvervaldatum te zijn aangeleverd.
 2. 2. De opzegging vindt plaats minder dan één maand voorafgaand aan de hoofdpremievervaldatum en de verzekeringsovereenkomst dient te vervallen per de hoofdpremievervaldatum.
  In dat geval dienen de royementsgegevens zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na het verzoek tot royement te zijn aangeleverd.
 3. 3. Het royement vindt tussentijds in het verzekeringsjaar plaats.
  In dat geval dienen de royementsgegevens zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na de ter kennisgeving van het royement aan de assuradeur of aan de verzekeringnemer, door de assuradeur aan Roy-data te zijn aangeleverd. Vindt de kennisgeving meer dan een maand voorafgaand aan de uiteindelijke royementsdatum plaats, dan dienen de royementsgegevens in de maand voorafgaand aan de royementsdatum aan Roy-data te worden aangeleverd.

 

Artikel 3 Sanctiebeleid

 1. 1. De Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is gerechtigd bij overschrijding van de in artikel 2 genoemde aanlevertermijnen het tarief voor bevragingen in Roy-data voor de betreffende deelnemer te verhogen met 50%. Daartoe zal EPS:
  Jaarlijks criteria vaststellen op basis waarvan wordt bepaald wanneer gegevens te laat zijn aangeleverd. Deze criteria houden rekening met de in Artikel 2 genoemde termijnen, gemiddelde aanlevertermijn van alle deelnemers in het afgelopen jaar, de mate van overschrijding van de gemiddelde aanlevertermijnen door de deelnemer en valide redenen van te late aanlevering.
 2. 2. De jaarlijks vastgestelde criteria kenbaar maken aan de deelnemers.
 3. 3. De deelnemers maandelijks informeren over de aanlevering en de prestaties die zij gemiddeld leveren op dit punt.
 4. 4. Een functionaliteit ter beschikking stellen waarmee de deelnemers tot op dossierniveau inzicht kunnen krijgen in de te laat aangeleverde gegevens.

Indien het volgende kwartaal de aanlevering op orde is, wordt de tariefsverhoging aan de deelnemer terugbetaald. Er wordt slechts over één kwartaal terugbetaald.

EPS zal bovengenoemd sanctiebeleid slechts toepassen indien het direct aanspreken van de betreffende maatschappij en het openbaar maken van aanleverprestaties niet tot de gewenste resultaten leidt. Alvorens in z’n algemeenheid tot financieel sanctiebeleid wordt overgegaan dient dit te worden goedgekeurd door de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars. Mocht dit worden besloten dan wordt dit besluit in een Verbondscirculaire gecommuniceerd met de deelnemers naast de informatiemiddelen die de Stichting EPS tot haar beschikking staan.

Artikel 4 – Gebruik Roy-data

a) Indien bij een (aspirant)verzekerde sprake is van een verzekeringsverleden voorafgaand aan de nieuw af te sluiten verzekeringsovereenkomst dienen de royementsgegevens in Roy-data van de betreffende verzekeringnemer door de nieuwe verzekeraar in gebruik te worden genomen.
b) Indien bij een verzekerde sprake is van een verzekeringsverleden voorafgaand aan de te
royeren verzekeringsovereenkomst, dient de opgave van zuivere schadevrije jaren bij royement of schorsing mede te zijn gebaseerd op de registratie van schadevrije jaren in Roy-data.

Artikel 5 – Verstrekken toelichting op opgave schadevrije jaren

Indien door een verzekeraar gevraagd wordt om een toelichting op de opgave van zuivere schadevrije jaren is de afgevende verzekeraar verplicht een goed onderbouwde toelichting zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen 2 weken, te geven. Met goed onderbouwd wordt bedoeld: inzicht in de totstandkoming van het aantal toegekende zuivere schadevrije jaren voor zover de laatste verzekeraar daar inzicht in kan geven.

Artikel 6 – Vermelding aan verzekeringnemer

In de volgende situaties dient de verzekeringnemer te worden geïnformeerd over het aantal zuivere schadevrije jaren, namelijk:
a. Bij aanvang en/of prolongatie van de polis en/of er sprake is van een tussentijdse wijziging van de polis op basis waarvan de premie wijzigt:

 • Aantal zuivere schadevrije jaren waarop de premie is gebaseerd

b. Bij beëindiging of royement

 • Het aantal zuivere schadevrije jaren die de verzekeringnemer zou hebben opgebouwd op de eerstkomende hoofdpremievervaldatum.

Eenduidige communicatie
Verzekeraars onthouden zich voor de eenduidigheid richting verzekerden van de term zuivere schadevrije jaren of schadevrije jaren indien daarmee jaren worden bedoeld die niet conform deze bedrijfsregeling zijn bepaald. Indien op de verzekering geen B/M- of No-claim regeling van toepassing is wordt geadviseerd dit bij aanvang, prolongatie en tussentijdse wijziging telkens te melden aan verzekeringnemer. Bijvoorbeeld: opgebouwde zuivere schadevrije jaren: niet van toepassing.

Artikel 7 – Geschillencommissie Schadeverzekeraars

Geschillen tussen twee of meer verzekeraars over de uitleg of de toepasselijkheid en/of de uitvoering van deze bedrijfsregeling worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars (GCS), die daarop een beslissing geeft. Tegen een beslissing van de GCS staat geen beroep open. De GCS behandelt de aan haar voorgelegde verzoeken en geschillen volgens het Reglement van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars zoals dat is vastgesteld door het sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

a) De Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in Roy-data en houdt toezicht op de naleving van bedrijfsregeling 11 en het deelnemersreglement Roy-data door de deelnemers.
b) In Roy-data worden persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
c) Regels omtrent doelstelling, beheer, inhoud en gebruik van Roy-data zijn neergelegd in het deelnemersreglement Roy-data. Het reglement ligt ter inzage bij de Stichting EPS.

Artikel 9 – Geheimhouding

Royementsgegevens uit Roy-data zijn in beginsel vertrouwelijk, met dien verstande dat aan derden mededelingen kunnen worden gedaan, binnen de grenzen bepaald in het deelnemersreglement Roy-data en voor zover de WBP zich daartegen niet verzet.

Artikel 10 – Titel en ingangsdatum

De onderhavige regeling wordt aangehaald als ‘Bedrijfsregeling no.11 (Roy-data nieuw)’.
Deze bedrijfsregeling is van kracht vanaf 01-01-2014. Het vaststellen van de zuivere schadevrije jaren volgens de in deze regeling bijgevoegde vaste B/M tabel gaat in op 01-01-2016.
Nieuwe motorrijtuigen schadeverzekeringsproducten dienen aan ‘Roy-data nieuw’ te voldoen vanaf 1 januari 2015.
Aan Roy-data kan worden aangeleverd en worden opgevraagd vanaf 1 juli 2007.

Toelichting Bedrijfsregeling 11

De oorspronkelijke Bedrijfsregeling 11 dateert uit een tijd dat verzekeraars nog allemaal (nagenoeg) dezelfde B/M-ladder, B/M-inschaling en regels voor het schadeverleden hanteerden. Deze bedrijfsregeling had de bedoeling een gelijke situatie tussen de verzekeraars te creëren, zodat de klant bij iedere verzekeraar dezelfde inschaling krijgt. De eenduidigheid ten aanzien van B/M-ladders en dergelijke is in de loop van de tijd verdwenen, aangezien verzekeraars commerciële treden in diverse vormen hebben ontwikkeld of zelfs geen B/M-ladder of No-claimsysteem meer toepassen.

Met de op 20 juni 2007 gewijzigde regeling was het uitgangspunt om tot een voor verzekeraars goed hanteerbaar begrip van ‘schadevrije jaren’ te komen waarmee een goede inschatting van het verzekeringsrisico van de aspirant verzekerde kon worden gemaakt.

Naar nu blijkt voldoet de gewijzigde regeling niet. Verzekerden begrijpen de door verzekeraars verschillend gehanteerde methodes van opbouw van en vooral terugval in schadevrije jaren niet. Dit leidt tot veel vragen en klachten van verzekerden wat ongewenst is in het kader van het herstel van vertrouwen in verzekeraars. Ook leidt het ontbreken van een eenduidige terugval ertoe dat schadevrije jaren als risico-indicator voor verzekeraars minder betrouwbaar worden. Deze nieuwe regeling beoogt door het harmoniseren van de systematiek van schadevrije jaren voor alle verzekeraars het vertrouwen bij verzekerden te herstellen en de schadevrije jaren als risico-indicator betrouwbaar te maken.

Daarnaast wordt er nog een aantal verbeteringen doorgevoerd die bijdragen aan het herstel van vertrouwen, zoals de verplichting aan verzekeraars om frequenter met verzekeringnemer te communiceren over de opgebouwde zuivere schadevrije jaren en aan het aan verzekeraars opleggen van sancties indien ze te laat aanleveren. Dit laatste omdat de huidige snelheid van aanlevering van royementsgegevens aan Roy-data te wensen over laat. Verzekerden worden dan onnodig en soms ook nog in een zeer laat stadium met premiemutaties geconfronteerd.

Deze bedrijfsregeling geldt voor alle soorten gekentekende en regulier gebruikte WAM-plichtige motorrijtuigen.

De regeling geldt voorts:

 • voor oldtimers, indien er op de daarop betrekking hebbende verzekering een B/M ladder van toepassing is.

De regeling geldt niet voor:

 • voor motorrijtuigen > 3500kg, tenzij dit in de verzekeringsovereenkomst uitdrukkelijk wel is overeengekomen;
 • bromfietsen of aan bromfiets gerelateerde voertuigen zoals bromscooters, brommobielen, snorbrommers, electrosteps, snorsteps en snorfietsen;
 • de zakelijke (collectieve) markt (wagenparken);
 • landbouwvoertuigen of werkmaterieel.
  Per verzekerd voertuig kunnen alléén op naam van de verzekeringnemer zuivere schadevrije jaren worden opgebouwd.

Op grond van de nieuwe bedrijfsregeling 11 vindt de distributie van royementsgegevens via Roy-data plaats.

Definities Bedrijfsregeling 11 Roy-data

Bijlage 1: Bepaling zuivere schadevrije jaren

 1. 1. Een schade leidt tot terugval in zuivere schadevrije jaren conform onderstaande tabel, behalve bij de volgende schades:
  Als de verzekeraar een schade betaald heeft en het hele bedrag terug laat betalen door iemand anders.
 2. 2. Als de verzekeraar het bedrag moet betalen alleen omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar. Of als de verzekeraar het bedrag niet terug kan krijgen alleen omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar.
 3. 3. Als de verzekeraar door de verzekering meer moet betalen dan de werkelijke schade. En iemand anders alleen maar de werkelijke schade aan de verzekeraar terugbetaalt.
 4. 4. Als de verzekeraar schade heeft betaald maar deze schade volgens de wet niet helemaal terug kan krijgen.
 5. 5. Als de verzekeraar het totale bedrag van de schade dat de verzekeraar heeft betaald van verzekerde heeft teruggekregen.
 6. 6. Als in het motorvoertuig gewonde personen zijn vervoerd, en hierdoor is er schade aan het motorvoertuig.
 7. 7. Als de verzekeraar heeft betaald voor een aanrijding met een fietser of voetganger. Maar alleen als de verzekerde kan aantonen er niets aan te kunnen doen.
 8. 8. Als de verzekeraar een bedrag heeft betaald voor een van deze schades aan het motorvoertuig:
 • Schade aan ruiten van het motorvoertuig, ook breken of barsten.
 • Schade door glasscherven van een gebroken ruit van het motorvoertuig.
 • Schade door brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag.
 • Schade doordat het motorvoertuig omwaait door storm. Met storm wordt bedoeld minstens windkracht 7 (een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde).
 • Schade doordat er iets op het motorvoertuig of tegen het motorvoertuig valt door storm, bijvoorbeeld een boom.
 • Schade door hagel, een aardbeving, een uitbarsting van een vulkaan of geiser, lawines, stenen die van een berg vallen, een aardverschuiving, een overstroming of een vloedgolf.
 • Schade doordat het motorvoertuig botst met vogels of loslopende dieren. Maar alleen als de schade aan het motorvoertuig rechtstreeks door de botsing met het dier komt.
 • Schade doordat er een luchtvaartuig op het motorvoertuig valt. Of als delen daarvan op het motorvoertuig vallen, of als er iets uit het luchtvaartuig op het motorvoertuig valt.PDF-downloaden
 • Als er in het motorvoertuig ingebroken is of iemand gaat ermee joyriden.
 • Het motorvoertuig is gestolen. Of het motorvoertuig is verduisterd. Of het motorvoertuig is in die tijd beschadigd.

9. Als de verzekeraar alleen een bedrag heeft betaald uit hoofde van een aan de motorrijtuigverzekering verwante dekking, zoals hulpverlening, pech of mechanische schade, op grond van een schade- of ongevallenverzekering voor in- of opzittenden of (verkeers-)rechtsbijstand.

Tabel Bedrijfsregeling 11 Roy-data

* = het aantal zuivere schadevrije jaren wordt met 1 verhoogd.
Het maximum aantal te bereiken zuivere schadevrije jaren is 99.
De door het Actuarieel Genootschap gehanteerde objectieve actuariële berekeningen en de daaruit voortvloeiende vaste terugvaltabel hebben uitgewezen dat meer dan 15 schadevrije jaren geen invloed meer hebben op het (actuariële) risico voor de verzekeraar en de beoordeling daarvan. Dit heeft als gevolg dat ongeacht het aantal zuivere schadevrije jaren boven de 15 de terugval bij een schade altijd naar 10 zal zijn.

Zie ook onze eerdere nieuwsbericht: uitleg schadevrije jaren.

Copyright © 2024 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved